22 MAI – 21 IUN

Dancer’s – Natarajasana
Plow
Half /sholderstand / Viparita Karani
Dfd

BOW

Pigeon
Cobra

tree – vriksasana
crow – kakasana
dancer – natarajasana
warrior or hero pose – virabhadrasana III
hand to toe – utthita padangusthasana
side arm balance – vasisthasana
shoulder stand – sarvangasana
head stand – sirshasana
hand stand – adho mukha vriksasana
plow – halasana
mountain – tadasana
warrior or hero – virabhadrasana II
warrior or hero – virabhadrasana I
triangle – trikonasana
cat or table pose – marjariasana
sun bird – chakravakasana
staff – dandasana
seated boat – paripurna navasana
downward facing dog – adho mukha svanasana
upward facing plank – purvottanasana
face down moves – navasana vinyasa
leg raises – ab vinyasa
knee to chest – apanasana vinyasa
monkey god – hanumanasana
runners poses – ashwa sanchalanasana
thunder bolt – vajrasana or virasana
pigeon – kapotasana
bridge – setubandhasana
bow pose – Dhanurasana
wheel pose – chakrasana
standing forward bend – uttanasana
camel – ustrasana
seated forward bend – paschimottanasana