Moon – Chandra

Aum shram shrim shraum sah chandraya namah